МненияВИЖ ВСИЧКИ

Инж. Веска Николова, директор: Уникалността на СПГ „Алеко Константинов“ се крие в многообразието от професии и качественото професионално образование, които предлагаме

08 април 2021 | 18:00

Снимка: Радио "Фокус"

Преди броени дни излезе проектът на заповедта на Регионалното управление на образованието във Велико Търново за план-приема на ученици за учебната 2021/2022 година. В тази връзка Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“ подготви и специалностите, в които ще могат да се обучават бъдещите осмокласници, които изберат училището. Повече за план-приема и най-важните неща около него можете да научите от интервюто, което директорката инж. Веска Николова даде за предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“. Повод за разговора бе една иновация в школото, за която също можете да разберете повече от следващите редове.

Фокус: Г-жо Николова, нека разкажем как и с какво СПГ „Алеко Константинов“ обогати материалната си база? Какво включва новото оборудване, което получихте, от къде идват средствата за него?
Инж. Веска Николова: Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ обогати своята материално-техническа база с нови професионални машини, инструменти и апарати. Те ще подпомогнат учениците, обучаващи се в дуална форма на обучение при усвояването и придобиването на професионални практически умения. Съвременното и висококачествено оборудване е закупено по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката. През настоящата учебна година приехме в 8 клас ученици в дуална форма на обучение по две специалности „Автотранспортна техника“ и „Мебелно производство“. Нашите възпитаници вече разполагат със съвременни професионални машини, инструменти и апарати, които ще използват в часовете по учебна практика с цел придобиване на необходимите им знания и умения, за да бъдат подготвени за работа в реална работна среда в 11 и 12 клас при работодателските организации. В изпълнение на проекта на учениците са осигурени още работно облекло и специализирана литература, защото за да си добър професионалист е нужна и добра теоретична подготовка, която да бъде приложена в реална работна среда.

Фокус: Какво е значението на проекта, който реализирахте за училището и учениците?
Инж. Веска Николова: Основните цели на проекта са да разшири обхвата на дуалната система на обучение, да повиши качеството на професионалното образование, както и да засили връзката му с нуждите на пазара на труда. Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост.

Фокус: Тъй като вие бяхте един от доайените във въвеждането на дуалното обучение в региона, нека да изброим неговите предимства и преимущества, с какво то спомага за развитието на Свищов и региона, например?
Инж. Веска Николова: Да, наистина. Ние бяхме новатори в това отношение за област Велико Търново преди четири години, когато приехме ученици в дуална форма на обучение по специалност „Механизация на селското стопанство“. За периода на своето обучение нашите възпитаници работиха в реална работна среда в селскостопанските кооперации в община Свищов. Учениците имат сключени трудови договори със съответните работодатели и получават възнаграждение за своя труд. Избираме специалности за дуално обучение в тясно сътрудничество с местните фирми в бранша и след задълбочено проучване на пазара на труда и необходимостта от подготвени кадри за нуждите на бизнеса. Идеята ни е младите хора да успеят да се реализират на трудовия пазар в региона и да не го напускат, а местните фирми да разполагат с нужните им специалисти.
Други предимствата на тази форма на обучение и позитивите от нея са, че младите хора, завършили 12 клас вече имат трудов стаж, познават работата в реална среда и са подготвени да започнат работа веднага, а голяма част и да останат на работните си места.


Фокус: Има ли други инициативи, които сте реализирали или предстои да реализирате през настоящата учебна година?
Инж. Веска Николова: За практически ориентираното обучение, което предлагаме на нашите ученици, е необходима отлична и осъвременена материално-техническа база. Ние разполагаме с учебни работилници, оборудвани със съвременна техника и модерни машини, които са в състояние да конкурират дори и някои от фирмите. Изпълнили сме проекти по национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“, по която създаваме условия за провеждане на учебен процес и работна среда за обучаемите, подобна на реалната.
Към настоящия момент работим и по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ е сред 50-те училища, класирани за финансиране в Голяма категория (до 300 000 лв.) – за училища с над 300 ученици. Стартирахме изграждането „СТЕМ център за професии на бъдещето“ за водачи на МПС, включващ и център за виртуална реалност и интегриране знанията и уменията за две специалности: „Автотранспортна техника“ и „Компютърна техника и технологии“.
И през тази учебна година продължава работата ни по програма Еразъм +. Вече 9 години ученици и преподаватели от всички специалности пътуват в чужбина за обмяна на опит. Много важно е възпитаниците на гимназията да видят на място как се работи в чуждите фирми, какви са условията и изискванията там. За съжаление пандемията от COVID-19, попречи за реализирането на дейностите по спечелените проектни предложения през изминалата година. Но, разбира се, сигурността и здравето на нашите ученици са на първо място. Проектите ще продължат след успокояване на пандемичната обстановка.
Преди месец наш конкурсен проект под наслов „Уча, спортувам и се ангажирам сред природата = здраве, успехи и бъдеще“ бе сред одобрените в конкурса на Министерство на околната среда и водите по Национална кампания „Чиста околна среда – 2021г.“ на тема „Обичам природата и аз участвам“. Конкретните дейности по проекта са: отстраняване на болни, изсъхнали и диворастящи дървета; монтаж на беседка и перголи, кътове за учене на открито и отдих, фитнес уреди; озеленяване на училищния двор; акция за почистване на изсъхнали и диворастящи дървета на „Пътека на здравето“ в парк „Калето“. Целта е да бъде повишена екологичната култура на учениците, да ги подпомогне в доизграждането на навици и умения за здравословен начин на живот и отговорно отношение към средата, която обитават.

Фокус: Не мога да не попитам и как протича електронното обучение при вас, срещате ли трудности и какви са те? Има ли ученици, които нямат достъп до системата, колко са и как се справят?
Инж. Веска Николова: Обучението в електронна среда е изпитание за всички – ученици, родители и учители, но в тази ситуация то наистина е най-подходящият вариант за да не губят учениците връзка с училището и своите учители. Най-голямо предизвикателство пред нас е провеждането на часовете по учебна практика, придобиването на практически умения в електронно среда е почти невъзможно, но благодарение на всеотдайността и професионализма на екипа от педагогически специалисти в гимназията вярвам, че пропуските ще бъдат преодолени след завръщането на присъственото обучение. Училището се стреми да подпомогне своите ученици за осъществяване на обучението им от разстояние в електронна среда. На нуждаещите се бяха предоставени таблети и мобилен интернет за осигуряване на присъствието им в учебните часове. Училището е осигурило психолог и социален работник, които работят със семействата на учениците с цел редовно посещение на часовете, провеждащи се в електронна среда.

Фокус: Преди броени дни излезе проектът на заповедта на Регионалното управление на образованието във Велико Търново за план-приема на ученици за учебната 2021/2022 година. Започна ли вече кампанията при вас и как протича тя в условията на пандемичната обстановка?
Инж. Веска Николова: СПГ „Алеко Константинов“ предлага на младите хора в община Свищов и съседните общини – многообразие за избор на професии и качествено образование. През изминалата учебна година изпълнихме план приема, а гимназията за поредна година бе най-предпочитана от младите хора избрали да се обучават професионално. В условията на пандемичната обстановка кампанията се осъществява по-трудно. През изминалата година Община Свищов подпомогна седмокласниците и техните родители да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които предлагат свищовските училища посредством издаването на електронна брошура – за приема след 7 клас, надявам се и сега на нейното съдействие. Предвиждаме и организиране на „Ден на отворените врати“, но всичко зависи от пандемичната обстановка. Гимназията вече е утвърдена като училище, предлагащо качествено професионално образование, затова свидетелстват успехите на нашите ученици на регионални и национални състезания по професии както и успешната им реализация на пазара на труда, затова мисля, че няма да е трудно на настоящите кандидат-гимназисти да вземат решение къде да се обучават професионално.

Фокус: Ще има ли нови специалности през следващата учебна година и какъв прием разкривате?
Инж. Веска Николова: Да. След проучване на нуждите на пазара на труда и провеждане на срещи с работодатели от различни сектори на икономиката решихме да предложим нова професия – Техник по комуникационни системи в специалност „Телекомуникационни системи“. Имаме подкрепата и на трите мобилни оператори, осъществяващи дейността си на територията на страната, които също имат нужда от висококвалифицирани средни специалисти в сферата на телекомуникациите. Специалността е нова за училището и за областта и вярвам, че това е възможност да задоволим нуждите на работодателите в тази сфера. Бъдещите специалисти ще могат да се реализират във фирми, работещи в областта на: - системи за спътниково и кабелно разпространение на радио и телевизионни програми; - фиксирани и мобилни комуникационни системи и мрежи; - информационни технологии в телекомуникациите; - аудио и видео технологии.
Освен това предлагаме обучение и за традиционни за гимназията професии: „Ресторантьор“, „Готвач“, „Оператор в производството на облекло“, „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ и „Техник по транспортна техника“.

Фокус: Кои са най-важните неща, които кандидат-гимназистите трябва да знаят?
Инж. Веска Николова:Кандидат-гимназистите и техните родители трябва да знаят, че 5 от предлаганите 6 специалности за държавен план-прием са включени в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Ако кандидат-гимназистите изберат тези специалности ще получават стипендия, която не е обвързана с успеха им. А освен това тези професии са търсени и добре платени, което предполага успешна професионална реализация след завършване на средното образование.
Освен това е важно да кажем и, че СПГ „Алеко Константинов“ е училище, чиято мисия е да подпомогне младите хора да израснат като отговорни личности и добри професионалисти в избраната от тях професия. Уникалността на СПГ „Алеко Константинов“ се крие във възможностите, които предлага на своите възпитаници – многообразие от професии и качествено професионално образование – гарант за едно успешно бъдеще.

Луиза ТРАНЧЕВА