МненияВИЖ ВСИЧКИ

Проф. д-р Славчо Томов, ректор на МУ - Плевен: 3D биопринтирането ще доведе промяна в едно цяло направление в съвременната медицина – трансплантацията

14 януари 2021 | 13:00

Снимка: Радио „Фокус“

Ректорът на Медицински университет – Плевен проф. д-р Славчо Томов в интервю за предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“

Фокус: В рамките на онлайн събитие днес представят резултатите от стратегическата оценка на изграждащите се в България с финансирането от Европейския фонд за регионално развитие Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, извършено от съвместния изследователски център с подкрепата с Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. Експертната оценка включва задълбочен анализ и индивидуални препоръки за развитие на всеки един от центровете чрез установяване на устойчиви модели за тяхното функциониране, трансфер на технологии и комерсиализация на научните продукти. По Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ у нас се изпълняват 14 договора за изграждане на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ над 370 млн. лева. Един от тях е на Медицинския университет в Плевен. Името на центъра за компетентност е „Леонардо да Винчи“, а логото е съчетание на ДНК и око на хирургична игла като символ на идеите, заложени в проект и гениалните идеи на знаменития италиански архитект, изобретател, инженер, скулптор и художник от епохата на Ренесанса. За напредъка по проекта разговаряме с ректора на Медицинския университет в Плевен проф. д-р Славчо Томов. Добър ден.
Славчо Томов: Добър ден.
Фокус: Изключителен интерес към Лабораторията за обучение в среда на виртуална реалност, която бе изградена в рамките на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия. Как продължава развитието на проекта? Какво успяхте да осъществите през изминалата пандемична 2020 година?
Славчо Томов: Това е един от най-мащабните научно-изследователски проекти, които реализира висшето училище през последните години. Искам да отбележа, че центъра ние реализираме съвместно с Института по роботика към БАН и Медицински университет - Варна, но сме водещата институция, нашият университет е водещата институция и по-голямата част от гранта всъщност е инвестиция в научно-изследователската инфраструктура на Медицинския университет в Плевен. Вие споменахте само една от многото лаборатории, които създадохме. Да, може би тя е най-иновативната и най-модерната, защото такова нещо не е правено в България, първо, а и в Югоизточна Европа. Лабораторията за виртуална реалност е наистина уникална, тъй като дава възможност на обучаващите се и изследващите реакциите на оператора, студенти и изследователи от разстояние да влязат и да наблюдават в реално време една оперативна интервенция. На практика през изминалата година, въпреки предизвикателствата от пандемията, успяхме да извършим нещо много важно. Ние успяхме да финализираме изграждането на цялостната инфраструктура по проекта и да оборудваме на практика всички лаборатории с апаратура. Сами разбирате колко е сложно и колко е трудно доставката на апаратура, от целия свят почти трябваше да дойдат различни апарати, различни части на апаратите в условията на пандемия и все пак ние успяхме. Всички лаборатории са оборудвани, всички лаборатории работят и вече работят по научните задачи. Окомплектовали сме и научните екипи, които трябва да извършват тази дейност.
Фокус: Проф. Томов, казахте, че е изградена цялата инфраструктура по проекта. Освен тази лаборатория за обучение в среда на виртуална реалност, какви са другите лаборатории, към които има изключителен интерес?
Славчо Томов: Ако ми позволите ще споделя и ще представя на вашето внимание някои от другите лаборатории, които са съвсем нови направления не само за нашия университет, но и за страната. И ще започна с Лабораторията по 3D принтиране и 3D биопринтиране. Тя вече е изцяло оборудвана с апарати. Екипите, които трябва да работят, вече работят. Вече имаме и първите 3D принтирани структури, а само след една седмица, 10-14 дни всъщност, предстои да стартира и мащабното реализиране на заложените в проекта принтирания: 3D принтирания и 3D биопринтирания. Сами разбирате от наименованието на тази лаборатория, че това е едно от съвременните, най-модерни направления. И интересът към тях е огромен, защото 3D биопринтирането например на тъкани, а в по-далечна перспектива и на човешки органи, ще доведе до качествено нова промяна в едно цяло направление в съвременната медицина - трансплантацията на тъкани и органи, тъй като тя решава един от най-трудните за решаване проблеми в трансплантологията – това е проблемът с органната и тъканната несъвместимост. Друга изключително модерна и важна лаборатория е Лаборатория по геномика. Онова, което е заложено като начало в проекта, е свързано с онкогенетиката, с пренаталната диагностика и диагностиката на генетичните основи на наследствените заболявания. Сами разбирате колко е важно това направление и в каква светлина ще тласне то развитието на генетиката не само в нашия университет, но и в страната ни. Телепатологията и телемедицината, ние в нашия университет отдавна развиваме телемедицината в един или друг аспект. Сега акцентът чрез Центъра за компетентност е телепатологията - възможността да бъдат сканирани и архивирани всички патологоанатомични препарати и това да даде възможност да се ползва експертното мнение от далечно разстояние на висококвалифицирани експерти не само от страната, но и от чужбина, което значително извежда на ново качествено ниво въобще патологоанатомичните изследвания, обучения и консултации. Роботиката и минимално инвазивната хирургия, лапароскопска, хистероскопска и други ендоскопски направления са вече част от нашето ежедневие, но с Центъра за компетентност ние надградихме едната от роботизираните системи с възможност за т.нар. „Image-guided surgery“ - напътствана, направлявана хирургия от образи. А това е едно от най-модерните направления в медицината. Още нещо, ако ми позволите, в областта на Уши, нос, гърло и лицево-черепната хирургия създадохме по линия на Центъра за компетентности изцяло нова, модерна, интегрирана операционна във Втора клинична база, гвоздеят образно казано на тази операционна е навигационната система, която позволява изключително прецизно опериране и действия в тези толкова специфични пространства в лицево-черепната зона. И вече екипът на доц. Вълков, който развива това направление, извърши първите интервенции и се работи по реализирането на научните идеи на този проект.
Фокус: Изключително позитивни новини за развитието на медицината у нас, така необходими ни в тази пандемична обстановка. А какво е планувано по проекта за тази, 2021 година?
Славчо Томов: През тази година ние ще се съсредоточим върху реализирането на заложените в проекта научни задачи. По всяко едно направление ние трябва да извършим точно определени научни задачи. Но и не само това, ние вече работим и мислим върху това как да осигурим съществуването на този проект през 2023 година, тъй като той формално приключва документално през 2023 година. Тези лаборатории, които са уникални, които са стратегически, не могат просто така да останат да съществуват, те трябва да бъдат развити, те трябва да се надграждат. А това вече може да се реализира с партньори и партньорски структури, организации в страната и в чужбина. Ние вече сме направили първите си начални контакти с един австрийски университет, с университети в Германия, такива в Испания, които развиват някои от тези направления. Имаме началните стъпки за надграждане и партньорско сътрудничество с тези университети в различните направления, за които стана дума преди малко.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА