МненияВИЖ ВСИЧКИ

Минка Салагьорова, зам.-кмет на Община Петрич: Подобряване материалната база в здравеопазването и образованието са сред основните ни приоритети в Бюджет 2018

13 февруари 2018 | 18:02

Снимка: Радио "Фокус"

Минка Салагьорова, заместник-кмет на Община Петрич в интервю за предаването „Петрич – древен и вековечен“ на Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Г-жо Салагьорова, в началото на нашия разговор да започнем с това колко средства са заделени в Бюджет 2018 година на Община Петрич за дейности по подобряване на инфраструктурата?
Минка Салагьорова: По „Подобряване на инфраструктурата е много общо казано. По-скоро трябва да говорим за средствата за строителство, като искам да отбележа, че тази година целевата ни субсидия е увеличена със 102 хиляди лева. Така за 2018 година тя е в размер на 1 525 400 лева. Общата сума на която Петрич ще разчита за капиталови разходи е 4 767 000 лева. Както вече казах субсидията е увеличена, но общата сума е доста по-голяма. Към нея добавяме и преходния остатък от миналата година, защото знаете, че получихме целево финансиране за много значими общински обекти. Приоритетите при изразходването на тези средства ще бъдат няколко – подобряване материалната база в здравеопазването, образованието, комплексно решение на проблемите във ВиК сектора и тази година може да се похвалим с много повече средства, заделени за благоустрояване както на града, така и на селата.
Фокус: Споменахте, че образователната инфраструктура е сред основните приоритети. В тази връзка къде предстоят ремонти?
Минка Салагьорова: Трябва да спомена, че в сумата, която казах не са включени средствата по Оперативните програми „Региони в растеж“ и „Опазване на околната среда“. Защо го споменавам това? – защото тази година ще започне реализацията на четири големи обекта по Оперативна програма „Региони в растеж“. Това са гимназията в Петрич, училище „Гоце Делчев“, училище „Никола Вапцаров“ и една детска градина. Освен това в поименния списък са предвидени 165 хиляди лева за ремонт на други две училища – в едно средищно училище в село Коларово, а също така и ремонт на покрива на Обединен детски комплекс. Отделно за текущи ремонти, извън поименни списък, са заделени за детските градини 219 900 лева. Допълнително предвиждаме да завършим и климатизацията на детските градини, която видяхме, че е едно успешно начинание от мината година.
Фокус: По отношение на ВиК мрежата какво ще се случи? С Вас и преди сме говорили, че това е един доста сериозен проблем?
Минка Салагьорова: На първо място трябва да кажем за водоснабдителната система на Община Петрич. Предвиждаме тази година да започнем изграждането на нов сондаж на река Струмешница, тъй като старите сондажи са амортизирани и е необходима тяхната подмяна. Освен това по време на сесията, на която се прие Бюджет 2018 година на Община Петрич бе предложено довеждащия водопровод и изграждането на нов резервоар да са обекти с първостепенно значение, с които всъщност ще кандидатстваме пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за финансиране. Така ще можем да направим едно цялостно решаване на проблемите и ще осигурим нормалният дебит на питейна вода за града.
Фокус: С външно целево финансиране предстои да бъде укрепено свлачището по пътя Кърналово – Дреново. Какво точно ще се случи там?
Минка Салагьорова: Има предвидено изграждане на подпорна стена и нов водосток, който да обхване повърхностните води, които са причина за това пропадане на пътя. Решението за целевото финансиране е на Министерски съвет (МС) и в момента ни предстои да направим процедурите по възлагането на обществената поръчка.
Фокус: Кой ще бъде най-големият инфраструктурен, строителен проект за Община Петрич, който трябва да бъде реализиран през тази година?
Минка Салагьорова: Най-големите и значими обекти са тези, които ще бъдат финансирани по оперативните програми с европейско финансиране. На първо място това ще са обектите от образователната инфраструктура, след това саниранията на обществените сгради. Естествено и градския парк, за който тече процедурата за избор на изпълнител и съответно тази година се надявам, както е по план график, да започнем изграждането на двете инсталации на депото, които са по проект по Оперативна програма „Околна среда“.
Фокус: В края на миналия месец, Община Петрич започна разширяване и подобряване на услугите по кадастралната карта и регистри. Обяснете за слушателите и читателите ни защо се случва това и какви са основните цели?
Минка Салагьорова: Трябва да кажа, че вече има кадастрални карти на всички терени, които са извън урбанизираните територии. Това допълнително увеличи обема на предлаганите услуги от службата по кадастър. Точно, за да бъде в помощ на гражданите, да ги улесним направихме едно ново работно място, където подобрихме условията, където да се предоставят тези услуги. Съответно ще бъдат направени и допълнителни нововъведения, за да може услугите да се предлагат на място. От една страна увеличението на услугите като обем показа необходимост да направим това, но от друга страна, за да улесним гражданите, когато получават подобни услуги – да не се струпват опашки и да могат спокойно да си попълват заявленията. Нещо, което не казах, но също е много важно е, че в поименни списък се предвижда изготвянето на нови регулационни планове, особено за селата, които са в подгорието. Причината е, че има места, където няма такива регулационни планове, има така наречените „бели петна“. Това затруднява хората, особено когато имат инвестиционни намерения да изкарат документите си. Така че работим и в тази посока.
Фокус: До този момент зимата е доста благосклонна към Община Петрич. В тази връзка какво показват сметките Ви – ще останат ли пари от зимното почистване и ако „Да“, то има ли как те да бъдат пренасочени към друга дейност или сфера, която е важна за общината?
Минка Салагьорова: За сега не може да коментираме, тъй като февруари все още не е изтекъл, а има и прогнози, според които се очаква застудяване. Затова е рано да говорим дали ще останат пари, но ние имаме готовност във всяко едно отношение да поддържаме пътищата в изправност.
Ливия НИНОВА