Международни новиниВИЖ ВСИЧКИ

Комисията предлага да се укрепят допълнително основните правила за управление на бюджета на ЕС

16 май 2022 | 19:25

Снимка: Агенция "Фокус"

Брюксел. Комисията предложи днес целенасочени изменения на финансовите правила на Европейския съюз, известни като Финансовия регламент, съобщиха от ЕК.

Основната цел на предложението е съществуващите правила да се съгласуват с настоящия дългосрочен бюджет за периода 2021—2027 г., както и да се подобрят допълнително вече съществуващите много високи стандарти на финансовите правила на ЕС, за се разработи още по-прозрачен, по-добре защитен и по-гъвкав бюджет.

Комисар Йоханес Хан, отговарящ за бюджета и администрацията, заяви: С днешното предложение се стремим да предоставим сигурност на получателите на средства от ЕС, като същевременно повишим способността за реагиране на бюджета при кризи и направим управлението му цифрово по подразбиране. Събитията в последно време ни показаха, че за всички е важно да сме подготвени да посрещнем неочакваното. Надявам се, че ще бъдат проведени конструктивни дискусии с Европейския парламент и държавите членки в Съвета, които да позволят тези правила да бъдат въведени бързо в полза на всички.

Основните елементи на днешното предложение имат за цел да осигурят:

По-голяма прозрачност на бюджета на ЕС чрез:

подобряване на публичната информация за използването на бюджета на ЕС и за получателите на финансиране от ЕС посредством усъвършенствана публична база данни, обхващаща всички методи на изпълнение на бюджета,
увеличаване на ефективността на контрола и одитите посредством задължително събиране на данни за получателите на финансиране от ЕС, включително за техните действителни собственици,
използване на интегрирана информационна система за извличане на данни и оценка на риска при всички методи на изпълнение на бюджета на ЕС, за да се установят, наред с другото, рисковете от нередности, измами и конфликти на интереси.
По-добра защита на бюджета на ЕС чрез:

укрепване на системата на Комисията за ранно откриване и отстраняване, така че да могат да се установяват получателите на финансиране от ЕС, които нарушават правилата на ЕС, и те да бъдат лишавани от възможността да получават финансиране,
разширяване на обхвата на тази система, като в нея бъде включено споделеното управление на изпълнението на бюджета (при което Комисията изпълнява бюджета заедно с държавите — членки на ЕС), например за финансирането от Европейския фонд за регионално развитие и от Механизма за възстановяване и устойчивост,
актуализиране на определението за конфликт на интереси, което дава основания да се отхвърлят участници в процедури за предоставяне на средства или за възлагане на поръчки, ако бъде установен конфликт на интереси,
повишаване на ефективността и качеството на проверките и одитите посредством цифровизация и използване на нови технологии в съответствие с ангажимента на Комисията по отношение на цифровите практики.
По-голяма гъвкавост на бюджета на ЕС чрез:

осигуряване на ясна правна рамка за възлагането на поръчки в кризисни ситуации, например като се даде възможност на институциите на ЕС да възлагат поръчки от името на държавите — членки на ЕС, или да действат като централен орган за покупки,
създаване на нов инструмент за изпълнение на бюджета, с който да се осигури възможността на Комисията да допринася за глобални инициативи (т.е. дейности с няколко донори, при които се обединяват средства в подкрепа на постигането на глобални цели в области като изменението на климата, образованието и борбата със СПИН, туберкулозата и маларията).
Следващи стъпки

По представеното днес предложение ще бъдат проведени преговори между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, в Съвета с оглед то да бъде прието бързо. Комисията ще работи съвместно с тези две институции, за да гарантира, че кандидатите за средства от ЕС и получателите на такива средства ще могат да се възползват от новите правила възможно най-скоро.

Контекст

Във Финансовия регламент се определят основните правила за управлението на бюджета, за предоставянето на финансиране от ЕС на бенефициерите и за управлението от институциите на ЕС на собствените им финанси. Той съдържа правила за това как тези институции да възлагат поръчки за строителство, доставки и услуги, как да предоставят безвъзмездни средства и награди и как да използват финансови инструменти или бюджетни гаранции.

През 2018 г. финансовите правила на ЕС бяха преразгледани основно, за да бъдат съгласувани с предишния дългосрочен бюджет за 2014—2020 г., както и с цел подготовка за многогодишната финансова рамка за 2021—2027 г. Във Финансовия регламент от 2018 г. бяха интегрирани съществуващите дотогава като отделен правен акт правила за прилагането му и по този начин всички общи финансови правила бяха обединени в един документ.

След приемането на многогодишната финансова рамка и на разходните програми на Съюза за периода 2021—2027 г. обаче бе счетено, че е необходимо допълнително изменение.

За тази цел от юли до октомври 2021 г. бе проведена обществена консултация и изразените в нея мнения бяха разгледани внимателно. Повечето от тях са отразени в днешното предложение на Комисията.