ПолитикаВИЖ ВСИЧКИ

БСП представи пакет от социални мерки, насочени към хората в отбраната, преодоляване на некомплекта и повишаване на обществения престиж на армията

27 ноември 2021 | 14:40

Снимка: БСП

София. „Основната цел на БСП в сектор „Отбрана” е изграждане на модерни въоръжени сили, които да бъдат в състояние да осигурят териториалната цялост и суверенитета на страната". Това заяви заместник-председателят на БСП Атанас Зафиров на преговорите за коалиционно споразумение на тема „Национална сигурност” с ПП, ИТН и ДБ, Това съобщиха от пресцентъра на БСП. Приоритетите на БСП в сектора представиха полк.Иван Иванов и ген. Кольо Милев.

Част от тях са:
Стратегически преглед на отбраната, на базата на който да се състави План за организационно изграждане и развитие на въоръжените сили, План за модернизация със съответните инвестиционни проекти, критичен преглед на Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за резерва.

Поставяне хората в отбраната в центъра на развитието на въоръжените сили, инвестиране в тях, подобряване на условията на труд, възстановяване на социалните придобивки и повишаване на грижата за техните семейства, за осигуряване на увереност в тяхното бъдеще:
- справедливо възнаграждение в съответствие с риска на военната професия. Основното месечно възнаграждение да се определя ежегодно въз основа на заложен коефициент спрямо МРЗ.
- изготвяне на социален пакет, който да е конкурентноспособен с този в другите сектори. В социалния пакет да се включат допълнителни месечни възнаграждения за специфични условия за труд;
- ежегодно да се прави преглед на стойността на добавките;
- намаляване на жилищната криза чрез публично-частно партньорство и облекчени условия за кредитиране на военнослужещи.

Модернизация на въоръжените сили чрез тясно обвързване с технологичната и индустриална база на отбраната. Въвеждане на модерни подходи към управлението, работа в условия на отчетност и прозрачност:
- основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираната бригада;
- придобиването на нова трикоординатна радиолокационна станция;
- многофункционален модулен патрулен кораб и придобиване на съвременна система за командване и управление;
- модернизация на наличните фрегати с акцент на тяхното въоръжение и радиолокационно оборудване.

Подобряване на структурата и организацията на работата на администрацията, повишаване компетенциите на служителите и издигане ролята на военната експертиза при вземане на решения. Назначаване след честни и прозрачни конкурси.

Възстановяване на системата на нарастване на силите и средствата, и изграждане на резерв за повишаване на отбранителните способности на страната.

Преодоляване на некомплекта от личен състав чрез изграждане на ефективна система за привличане, подбор, развитие и задържане на военнослужещи.

Подобряване на инфраструктурата чрез ремонтиране на използвания сграден фонд, продаване на този с отпаднала необходимост и изграждане на жилища за военнослужещи.

Привеждане на военнообразователна система в съответствие с потребностите на въоръжените сили. Синхронизирането ѝ с военното образование в страните от НАТО и ЕС.

Зелен пакет за въоръжените сили. Включване на мерките от Зеления пакет на ЕС и НАТО в Стратегията за национална сигурност и Националната отбранителна стратегия.

Регламентиране на сътрудничеството с ветераните и военно-патриотичните съюзи, и организации за патриотичното възпитание на младежта и издигане престижа на Българската армия. Приемане на Закон за запасното войнство и промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Устойчивост в средногодишните разходи за отбрана не повече от 2% от БВП.