Международни новиниВИЖ ВСИЧКИ

EK: Европейската комисия представя Съобщение относно изграждането на силна социална Европа за справедливи промени

14 януари 2020 | 17:20

Снимка: Агенция "Фокус"

София. В Съобщението относно изграждането на силна социална Европа за справедливи промени се представя начинът, по който социалната политика ще спомогне за посрещането на днешните предизвикателства и използването на актуалните възможности, като се предлагат действия на равнище ЕС за идните месеци и се търси мнението на заинтересованите страни на всички равнища относно по-нататъшните действия в областта на заетостта и социалните права. Комисията започва още днес първия етап на консултации със социалните партньори — предприятията и профсъюзите — по въпроса за справедливи минимални заплати за работниците в ЕС, информира Представителството на ЕК в България.

Публикуваните документи се основават на Европейския стълб на социалните права, провъзгласен от институциите и лидерите на ЕС през ноември 2017 г. Комисията приканва всички държави, региони и партньори от ЕС да представят своите виждания за бъдещите стъпки, както и плановете си за постигане на целите на стълба. Те ще бъдат отчетени при изготвянето на план за действие през 2021 г., в който ще бъдат отразени всички направени предложения и който ще бъде представен за одобрение на най-високо политическо равнище.

От своя страна, днес Комисията представя планираните инициативи, които ще допринесат непосредствено за прилагането на Европейския стълб на социалните права. Ключовите действия през 2020 г. включват:
• Справедливи минимални заплати за работниците в ЕС
• Европейска стратегия за равенство между половете и задължителни мерки за прозрачност при заплащането
• Актуализирана европейска програма за умения
• Актуализирана „Гаранция за младежта“
• Среща на високо равнище по въпросите на работата през платформи
• Зелена книга относно застаряването
• Стратегия за хората с увреждания
• Демографски доклад
• Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица.