КазанлъкВИЖ ВСИЧКИ

Казанлък: В периода 2017 – 2018 г. Общината е съставила 21 констативни протокола за незаконни и опасни сгради в циганските квартали „Кармен“ и „ Казмера“

11 октомври 2018 | 17:30

Снимка: Община Казанлък

Казанлък. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова взе участие в Национална среща „Обществен ред и сигурност – необходимост от законодателни промени“ , предаде кореспондент на Радио „Фокус“. По време на срещата Стоянова изнесе данни за предприетите от общинските органи мерки спрямо случаите на нарушения и такива за предотвратяване на произшествия на територията на общината, съгласно общинските наредби касаещи опазване на обществения ред и сигурност.
Стоянова поясни, че по административните мерки, касаещи отделни наредби за осигуряване на реда и спокойствието на гражданите, за три години са съставени 645 наказателни постановления. 96 от тях са по чл. 3 от Наредба 1 за опазване на обществения ред в община Казанлък – за използване на аудиовизуална техника по начин, който смущава спокойствието на гражданите в часовете за отдих, 56 постановления са за употреба на алкохол на обществено място, 47 са за просия, 42 – за нарушения на заведения за липса на удължено работно време и 21 за свободно разхождане на домашни животни. Най–много – 3 214, за този период са съставените фишове по Наредба 4 – за реда за спиране, престои и паркиране. Събираемостта на всички тези постановления е в рамките на близо 40 процента. „ Не можем и законът не ни позволява да обвързваме събираемостта на наказателните постановления с предоставянето на услуги от страна на Община Казанлък.
Във връзка с опазване на обществения ред на територията на общината се осъществява и видеонаблюдение – поставени са 78 камери в централната част на града, в парковете „Розариум“ , „Тюлбето“, „Петьо Ганин“, Петко Д. Петков“ и парк на улица „Бузлуджа“, по пътни кръстовища, сградата на Общината. Видеонаблюдението се осъществява 24 часа от дежурния по „Ред и сигурност“ в Община Казанлък, който има пряка връзка с телефон 112 и Районното управление в Казанлък.
По постоянен адрес в общината има регистрирани 82 818 жители, а по настоящ адрес – 75 403. Община Казанлък не събира и не обработва данни за етническа принадлежност и единствените официални данни са от преброяването през 2012 година на база на самоопределяне на преброяваните жители. За роми са се определили – 3 737 лица в Казанлък.
Броят на децата, навършили пет години, е 713, от тях 578 са записани и посещават подготвителни групи. Има 81 процента обхват на децата със задължително посещение на детски градини и училищни предучилищни групи. По отношение на посещението на деца на училище до 18–годишна възраст, Община Казанлък участва в Механизъм за съвместна работа на институциите по обхват и задържане в образователната система на децата. Според данните за 2017 година са работили 12 екипа за обхват, посетени са 1 131 адреса, като е констатирано, че 512 деца от посетените задължително подлежащи на училище са извън България. Регистрирани и върнати в образователната система за 2017 година са 83 ученици. През 2018 година работят 16 екипа по тази задача, като са посетени 745 семейства, установени са 292 деца – ученици, които са в чужбина, отпаднали от образователната система са 45 деца, а са върнати 34 ученици.
По данни на Регионално управление образование – Стара Загора за учебната 2017 – 2018 година са регистрирани до 155 деца в риск – с натрупани неизвинени отсъствия по неуважителни причини. Според закона към семейства на такива ученици могат да бъдат прилагани и наказателни мерки, като процедурата се осъществява от директорите на училищата и на детските градини, които предприемат съответните действия, след което информират кмета на общината, който съставя актовете за налагане на наказания. За учебната 2017 / 2018 година от регистрирани 155 ученици в риск до кмета има предадени само четири случая, за три от които са издадени актове за административни нарушения и едно наказателно постановление на родители, които не са изпълнили задълженията си съгласно закона.
По отношение на незаконно строителство в двата цигански квартала „Кармен“ и „Казмера“ в периода 2017 – 2018 година Общината е съставила 21 констативни протоколи за строежи по чл. 196 от Закона за устройство на територията, които са установени са установен като опасни и незаконни сгради.
Славяна ГАЙДАРОВА