Обичаи

ЗимаСпоред традиционните схващания на българите годишното календарно време е организирано в два последователни природни и стопански цикъла -зимен и летен. Това деление се осъществява от празниците в чест на св. Димитър и св. Георги. Според народната поговорка „св. Димитър носи зимата, а св. Георги - лятото". В този смисъл пролетта и есента нямат самостоятелно значение. Пролетта се осмисля като еквивалент на лятото (в Македония първият пролетен ден 1 март се нарича летник, а есента - на зимата). Една легенда разказва, че в началото на земята имало само лято. Но дивите зверове и влечугите пораснали толкова много, че поискали да се женят за хората. Един жабок (смок) си харесал за жена царската дъщеря. Нещастният баща се помолил на Бога да изпрати сняг и лед, за да замръзнат жабите и змиите по пътя. След това Бог отредил шест месеца в годината да бъде зима. Според християнския мит за подялбата на света между светците Бог предоставил управлението на зимата на СВ. НИКОЛА u СВ. Атанас. Затова двамата светии се почитат като господари на зимните бури и вихрушки, на снеговете и ледовете. Съобразно с природните и климатичните дадености в различните райони началото на зимата е отнесено към Петковден, Димитровден, Андреевден, Св. Варвара или Св. Ана. Вярва се, че от дългата бяла брада на св. Димитър и св. Никола се изсипват първите снежинки. От митологична гледна точка зимата е мъртъв или вълчи период, тя е символ на смъртта и съня, на старостта и неплодовитостта. Затова към нея са календарно съсредоточени всички празници в чест на дивите и опасни за хората и стопанството животни - вълци, мечки, а също мишки, зайци и къртици. В по-голямата си част зимните светци са и покровители на болестите (чума, шарка, епилепсия и др.)За изготвянето на справка “Обичаи и вярвания” на Агенция “Фокус” са използвани следните източници:

* Българска митология – енциклопедичен речник, автор – Анани Стойнев, издателство „Захарий Стоянов”, 2006
*Архив на Агенция “Фокус” - отдел “Архив и бази данни” и други.